پکیج های پیشنهادی

بر اساس مشاهده

تبلیغات متنی 1,500,000 نمایش 120,000 تومان
تبلیغات متنی 3,150,000 نمایش 240,000 تومان
تبلیغات متنی 8,250,000 نمایش 600,000 تومان
تبلیغات بنری 2,000,000 نمایش 600,000 تومان
تبلیغات بنری 4,120,000 نمایش 1,200,000 تومان
تبلیغات ویدئویی 100,000 نمایش 12,000,000 تومان
نظرسنجی 100,000 نمایش 12,000,000 تومان

بر اساس کلیک

تبلیغات متنی 3,000 کلیک 120,000 تومان
تبلیغات متنی 6,300 کلیک 240,000 تومان
تبلیغات متنی 16,500 کلیک 600,000 تومان
تبلیغات بنری 3,000 کلیک 600,000 تومان
تبلیغات بنری 6,180 کلیک 1,200,000 تومان
نظرسنجی 500 کلیک 12,000,000 تومان

تبلیغات تلگرام

+2 مشاهده 20.000 تومان
+5 مشاهده 50.000 تومان
+10 مشاهده 100.000 تومان